Hanne Østergaard logo

Forretningsbetingelser

SEOmentorhanne.dk
CVR-nr 33550936
Haraldsvej 60
8960 Randers SØ, Danmark
("Leverandøren")

Handlende med Leverandøren betegnes som "Køberen"

Aftalegrundlaget

Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser til en kunde. Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

Ordrer
Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.

Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato.


Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelser angivne vilkår.

Leverandørens ydelser
Leverancen overholder dansk lovgivning på tidspunktet for dennes udførelse.

Medmindre andet er angivet af Leverandøren, påbegynder Leverandøren levering af sin ydelse inden for rimelig tid efter Køberens bestilling af Leverancen.

Aftalen er bindende
Når køberen booker en 1:1-rådgivning session eller anden ydelse session hos leverandøren, så kan en anden kunde ikke booke den samme tid. Derfor er køberens booking bindende og kan ikke annulleres. Og du kan derfor ikke få dine penge retur, hvis du ikke kan deltage på det aftalte tidspunkt.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Når køberen køber et klippekort hos leverandøren er aftalen om timetallet bindende. Timerne kan ikke konverteres til andre opgaver.

Når køberen indgår et SEO samarbejde med leverandøren er aftalen om samarbejdet bindende. Aftalen kan ikke konverteres til timer eller andre ydelser.

Priser

Leverandørens priser er eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

Anførte priser kan, uanset afgivet tilbud, forhøjes i tilfælde af omkostningsstigninger, der efter tilbuddets afgivelse indtræffer direkte eller indirekte skatter og afgifter eller lignende. Anførte priser kan også forhøjes efter, at aftalen om Leverancen er indgået, eksempelvis ved Leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse, såfremt Leverandøren hurtigst muligt underretter Køberen herom.
Leverandøren tager forbehold for eventuelle fejl i angivne priser.

Betaling

Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort ved Købers bestilling af Leverancen.

Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er betalingsbetingelserne for Leverandørens fakturaer 8 dage netto kontant.

Ved betaling senere end 8 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 0,6 % pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at standse Leverancen, indtil betaling har fundet sted.

Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

Rettigheder

Køberen er forbeholdt retten til reklamation i 1 måneder efter Køberens modtagelse af Leverancen enten helt eller delvist. Køberen bærer bevisbyrden for mangler ved Leverancen.

Viser det sig, at Leverancen lider af en mangel, har Køberen, såfremt vedkommende vil påberåbe sig manglen, at give Leverandøren meddelelse derom straks og ellers uden ugrundet ophold. Afgiver Køberen ikke sådan meddelelse, uagtet vedkommende har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan den ikke senere gøres gældende.

Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel inden for reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

Leverandøren har alle rettigheder til de leverede digitale materialer: guides, manualer, arbejdsark mv., som stilles til rådighed i rådgivningen eller ved anden ydelse.
Ved samarbejde med leverandøren opnås brugsret til det udleverede materiale. Brugsretten er personlig og må ikke videredistribueres eller benyttes i anden undervisnings sammenhæng. Materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med SEOmentorhanne.dk´s virksomhed. Materialet må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

Ved at handle med mig, Hanne Østergård, accepterer og forstår du, at du alene er fuldt ansvarlig for dine handlinger, tiltag og dine resultater. Du modtager rådgivning, sparring og anbefaling til dig og din forretning fra mig, Hanne Østergård, men håndteringen af det efterfølgende arbejde du udfører er på eget ansvar.

Du er ansvarlig for din egen hjemmeside – herunder fx. ændringer og opdateringer mfl.

Fortrolighed

Leverandøren behandler køberens informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme leverandørens besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og rådgivning fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Leverandøren deler ikke køberens oplysninger, informationer og køberens materiale med uvedkommende tredjemand.

Annullering eller ændring af 1:1 samtale

Har køberen booket en session, og har køberen brug for at annullere eller flytte reservationen, kan dette gøres uden omkostninger for køberen, indtil 24 timer inden sessionen.

Ved aflysning senere end 24 timer, inden sessionens start, faktureres sessionen fuldt ud.

Udeblivelse fra sessionen uden forudgående afbud faktureres ligeledes fuldt ud.


Force Majeure

Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelser, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

Databehandling

I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik: https://seomentorhanne.dk/persondatapolitikken/

Andre vilkår
Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underrette Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Lovvalg og værneting
Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.

Når en tvist efter en eller flere Parters opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Meditationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en Part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

Ændring af Forretningsbetingelser

Leverandøren har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende betingelser uden varsel

Copyright © 2024 All Rights Reserved
magnifiercrossmenu